DANH MỤC TÀI LIỆU
Gây ấn tượng với nhà tuyển dụng những giây đầu tiên
Bí quy t giúp b n v t qua "th thách 6 giây"ế ạ ượ
V y nên làm th nào khi b n có quá ít th i gian đ gây n t ng và ế ấ ượ l t vào “m t ọ ắ
xanh" c a nhà tuy n d ng? T t nhiên câu tr l i là ph i làm t t nh t m i th khi th i ả ờ
gian cho phép đ có th “to sáng” trong kho nh kh c ng n ng i đ y áp l c t i “hi n ự ạ
tr ng”. Hãy b t đ u b ng vi c rà soát l i t t c nh ng đi u b n trình bày trong CV ườ ầ ằ ả ữ ề ạ
và t i u nó cho m c đích tìm vi c.ố ư
D i đây là m t vài g i ý giúp b n ch nh s a l i CV nh m v t qua "Th thách 6 ướ ử ạ ượ
giây" (6-Second Test):
T khoá (Keyword)
T khoá không ph i dành cho chuyên viên tuy n d ng xem, mà nh m đ v t qua h ể ượ
th ng sàng l c h s (Applicant Tracking System). Hi n t i có khá nhi u công ty s ồ ơ
d ng các công c nh th này đ ki m tra và lo i b t h s kém ch t l ng, ch a đ t ư ế ồ ơ ượ ư
tiêu chu n ho c không phù h p nhu c u.ẩ ặ
Đ ng quá căng th ng! Vi c s d ng t khoá không c n ph c t p. Nh ng t khoá đúng ử ụ
luôn có th tìm th y trong các m u tin tuy n d ng và mô t công vi c c a v trí mà ệ ủ
b n quan tâm, hãy dùng chính các t khoá đó cho CV c a mình. L a ch n và trình bày ự ọ
h p lý nh ng t ng mà nhà tuy n d ng đã dùng vào b n lý l ch c a mình là b n đã s ừ ữ ể ụ
h u m t “v ngoài” đúng m c, đ y hi u qu . ự ầ
N u v n còn mu n “thêm m m d m mu i”? Hãy thêm vào CV vài thu t ng chuyên ế ắ ặ ậ ữ
ngành ph bi n đ ch ng minh ki n th c và m c đ hi u bi t c a b n thân. Đ cho ế ể ứ ế ứ ộ ế ủ ả
th y mình phù h p v i m t công ty c th hãy s d ng chính xác nh ng t ho c c m ử ụ
t mà b n đ c đ c trên trang ngh nghi p c a h khi mô t phong cách, s thích và ọ ượ ệ ủ ọ
văn hoá cá nhân.
Nh nhé, không có các t khoá này, h s b n không “s ng sót” n i 1 giây! ồ ơ
Link d n đ n các trang Social Mediaẫ ế
B i vì chúng ta đang s ng trong th i đ i c a thông tin và công ngh , tâm lý chung c a ạ ủ
h u h t chuyên viên tuy n d ng khi l c h s , h mu n nhìn th y nh ng ế ồ ơ liên k t t i ế ớ
các ph ng ti n truy n thông xã h iươ liên quan đ n ngh nghi p c a b n.ế ệ ủ ạ
Thông th ng, Linkedin là đ a ch đ đ th hi n s chuyên nghi p. Chia s thêm link ườ ỉ ủ ể
Facebook và các website cá nhân khác cũng t t, qua nh ng thông tin đ c đ c nhà ọ ượ
tuy n d ng s hi u h n đôi chút v b n.ể ụ ể ơ
Lý do khi n s hi n di n c a tài kho n m ng xã l i quan tr ng trong giây th 2 là nó ế ự ệ
giúp b n ghi đi m v i nhà tuy n d ng vì đã khi n cho công vi c tìm hi u ng viên ế ể ứ
c a h d dàng h n m t chút. S h p tác và c i m c a b n đ c đánh giá cao. Khi ủ ọ ơ ủ ạ ượ
nhà tuy n d ng đã quan tâm và h ng thú v i CV, h s mu n g p b n đ trao đ i c ể ụ ố ặ ạ ể
th h n.ể ơ
Kho ng tr ngả ắ
Kho ng tr ng th c s có giá tr ! ự ự
M t b n CV chi chít ch v i đ nh d ng nh , canh l sát r t và không đ c cách đo n ộ ả ớ ị ượ
phù h p th c s trông r t ng p th . Nó gi ng nh l i t thú m t cách tuy t v ng ợ ự ộ ở ư
r ng: “Tôi không có cách nào làm cho h s c a mình có v n t ng h n đâu. Hãy ơ ẻ ấ ượ ơ
th ng dùm tôi!”ươ
Đ ng t gi t ch t h s c a mình trong 3 giây! Hãy đ các kho ng tr ng đ c phát ế ế ồ ơ ượ
huy tác d ng là quãng ngh cho c m xúc và lu ng suy nghĩ. Có kho ng tr ng thích h p ả ắ
nghĩa là b n đã t o đi u ki n đ ng i đ c có th i gian cân nh c v m c đ phù h p ệ ể ườ
c a mình.
Nh ng con sữ ố
Khi nhìn vào m t CV, chuyên viên tuy n d ng th ng ch ng m y quan tâm ng viên ể ụ ườ
đã t ng làm vi c gì đâu, h mu n đ c xem minh ch ng r ng b n t ng làm t t công ượ ạ ừ
vi c ph trách. Đi u này có nghĩa là h s c a b n c n có nh ng câu kh ng đ nh nh ồ ơ ư
“đ t 150% ch tiêu doanh s quý”, “hoàn thành 97% d án theo th i h n đ t ra”, “t ờ ạ
ch c thành công s ki n ch v i 80% ngân sách d chi”… Không có báo cáo đ nh ỉ ớ
l ng nào thì h s c a b n có th c m c đ c 4 giây, nh ng sau đó nhà tuy n d ngượ ồ ơ ượ ư
s chuy n sang tìm ki m ng viên khác có th ch ng minh rõ ràng năng su t và hiê ế ứ
qu công vi c c a h . ệ ủ
Tuy nhiên, nh ng d li u b n đ a ra trong h s xin vi c c a mình c n th c t và c ư ồ ơ ế
th , tuy t đ i tránh l m d ng nh ng t ng quá ph bi n ế d khi n nhà tuy n d ng ế ể ụ
c m th y m t th i gian mà b ngay CV c a b n sang m t bên. ủ ạ
S công nh n t xã h i ậ ừ
Nói đ n gi n, s công nh n chính là nh ng b ng ch ng b n đ a ra đ kh ng đ nh tôi ơ ữ ằ ứ ạ ư ẳ ị
đúng là ng i nh mô t . Ví d n u b n nói tôi có “k năng bán hàng xu t s c” thì ườ ư ụ ế
hãy cho th y b ng ch ng xác nh n tuyên b đó. B n t ng đ t cúp Nhân viên bán hàng ạ ừ
c a năm, đ c tuyên d ng vì thành tích doanh s liên t c v t ch tiêu… Ho c thông ượ ươ ụ ượ
qua các tài kho n m ng xã h i mà b n chia s link, nh ng thành t u ho c l i công ặ ờ
nh n t c ng đ ng dành cho k năng bán hàng v t tr i c a b n đ c đ cao. ừ ộ ượ ượ
Trong giây th 5 này, có v b n đang trên đà t o n t ng r t t t. Không có các s ẻ ạ ượ
công nh n th c t , b n cũng ch gi ng nh m t ng i t phóng đ i b n thân thôi. ế ỉ ố ư ộ ườ ạ ả
Kh năng lãnh đ oả ạ
Đây là tr ng i cu i cùng. Nhà tuy n d ng mu n nhìn th y kh năng lãnh đ o b i vì ở ạ ể ụ ạ ở
h không ch tìm ki m m t nhân viên gi i ngay hi n t i mà còn d ki n đ n ng i ế ệ ạ ự ế ế ườ
qu n lý t t trong t ng lai.ả ố ươ
B n có t ng gi v trí qu n lý/ tr ng nhóm? B n t ng th c hi n t t các công tác ữ ị ưở
không thu c ph m v mô t công vi c ho c vùng an toàn c a b n thân? B n t ng th ạ ừ
s c nh ng lĩnh v c m i?...ứ ở
N u có th làm rõ r ng mình là ng i có ti m năng d n d t đ i nhóm, b t k ch c ế ườ ấ ể
công vi c g n đây nh t c a b n là gì, b n đã xu t s c v t qua giây th 6. Xin chúc ấ ắ ượ
m ng, tin r ng b n có th chu n b tâm lý cho m t bu i ph ng v n và suy nghĩ d n ẩ ị
v m t công vi c!ề ộ
Hãy th áp d ng ngay nh ng g i ý v “Th thách 6 giây”. Ch nh s a l i CV, sau đó t ử ạ
đ t mình vào v trí ng i sàng l c h s và tr l i xem b n s thành công hay th t b i ườ ơ ả ờ
nhé!
thông tin tài liệu
Gây ấn tượng với nhà tuyển dụng những giây đầu tiên Đừng quá căng thẳng! Việc sử dụng từ khoá không cần phức tạp. Những từ khoá đúng luôn có thể tìm thấy trong các mẩu tin tuyển dụng và mô tả công việc của vị trí mà bạn quan tâm, hãy dùng chính các từ khoá đó cho CV của mình. Lựa chọn và trình bày hợp lý những từ ngữ mà nhà tuyển dụng đã dùng vào bản lý lịch của mình là bạn đã sở hữu một “vẻ ngoài” đúng mực, đầy hiệu quả. Nếu vẫn còn muốn “thêm mắm dặm muối”? Hãy thêm vào CV vài thuật ngữ chuyên ngành phổ biến để chứng minh kiến thức và mức độ hiểu biết của bản thân. Để cho thấy mình phù hợp với một công ty cụ thể hãy sử dụng chính xác những từ hoặc cụm từ mà bạn đọc được trên trang nghề nghiệp của họ khi mô tả phong cách, sở thích và văn hoá cá nhân.
Mở rộng để xem thêm