DANH MỤC TÀI LIỆU
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thông tư mới nhất.
ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT
I. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào
không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.
Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu tr thuế GTGT đầu vào
gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi
thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy.sở kinh doanh phải
có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để
khấu trừ thuế.
Trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển,
bơm rót như xăng, dầu… thì được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của số lượng
hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Số
thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ,
hoàn thuế.
Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố địnhnhà ăn ca,
nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho
người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh nhà ở, trạm y tế cho công nhân
làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.
Trường hợp nhà cho công nhân m việc trong các khu công nghiệp do sở kinh
doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê
nhà công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với khoản tiền thuê nhà trong
trường hợp này được khấu trừ theo quy định. Trường hợp sở kinh doanh xây dựng
hoặc mua nhà ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu
công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu
chuẩn thiết kế nhà công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà
mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.
Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ
các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động
với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT
của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này.
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng
thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế
GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng
cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.sở kinh doanh phải
hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp
không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh
1
thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng
doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính
nộp thuế không hạch toán riêng được.
sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý
tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng a, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ
trong tháng/quý, cuối m sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu
vào được khấu trừ của năm để khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ
khấu trừ theo tháng/quý.
► Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu
vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị y thuế GTGT đầu vào
khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường
hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi
phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp các n bản hướng
dẫn thi hành: Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc
phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp
kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa
bệnh, sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh
doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.
Tài sản cố định ô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô sử dụng vào kinh
doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) trị giá vượt
trên 1,6 tỷ đồng (giá chưathuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần
trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.
► Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp cụ thể như sau:
a) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung có sử
dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT qua các khâu để sản xuất ra mặt
hàng chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào tại các khâu được khấu trừ toàn bộ.
dụ : Doanh nghiệp X đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy để sản xuất,
chế biến phi lê cá tra, cá ba sa, tôm đông lạnh xuất khẩu. Doanh nghiệp tổ chức sản
xuất khép kín từ khâu nuôi trồng, kể cả trường hợp thuê gia công nuôi trồng
doanh nghiệp đầu toàn bộ giống, ao, hồ, hàng rào, hệ thống tưới tiêu, tàu thuyền
nguyên, vật liệu đầu vào khác như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, dịch vụ thú y,
đến khâu chế biến tôm, để xuất khẩu. Doanh nghiệp X được khấu trừ toàn bộ
thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định của hàng hóa, dịch vụ mua vào không
hình thành tài sản cố định tại tất cả các khâu sản xuất, chế biến.
b) Đối với sở sản xuất kinh doanh dự án đầu thực hiện đầu theo nhiều giai
đoạn, bao gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập, có phương án sản xuất, kinh
doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung sử dụng sản phẩm thuộc đối
2
tượng không chịu thuế GTGT để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT nhưng trong giai
đoạn đầu xây dựng bản cung cấp hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì
số thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định được khấu trừ
toàn bộ. sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào không sử dụng
cho đầu tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
không chịu thuế GTGT để kê khai khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế GTGT
so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra.
Đối với sở kinh doanh dự án đầu để tiếp tục sản xuất, chế biến văn bản
cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT thì được khai, khấu trừ thuế
GTGT ngay từ giai đoạn đầu xây dựng bản. Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh
trong giai đoạn đầu XDCB, doanh nghiệp đã khai, khấu trừ, hoàn thuế nhưng sau
đó xác định không đủ điều kiện, khấu trừ, hoàn thuế thì doanh nghiệp phải khai, điều
chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế. Trường hợp doanh nghiệp không
thực hiện điều chỉnh, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ
thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với quan
thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế.
Trường hợp sở bán hàng hóa sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản chưa qua chế
biến hoặc mới qua chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì số
thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số
hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra.
c) Đối với sở sản xuất kinh doanh dự án đầu tư, bao gồm cả sở sản xuất, kinh
doanh mới thành lập, vừa đầu vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu
thuế GTGT, vừa đầu vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì
số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong giai đoạn đầu xây dựng bản được
tạm khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với
tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo phương án sản xuất, kinh doanh của cơ
sở kinh doanh. Số thuế tạm khấu trừ được điều chỉnh theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của
hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra
trong ba năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu.
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do
doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại,
quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.
► Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của quan hải quan được
khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế.
► Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định
số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
3
Trường hợp sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi khai, khấu
trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan
thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp
thuế. ( trước đây, thời hạn để kê khai khấu trừ, bổ sung tối đa là 6 tháng )
► Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán
vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản
cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai
mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
► Văn phòng Tổng công ty, tập đoàn không trực tiếp hoạt động kinh doanh các
đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc như: Bệnh viện, Trạm xá, Nhà nghỉ điều
dưỡng, Viện, Trường đào tạo... không phải là người nộp thuế GTGT thì không được
khấu trừ hay hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho
hoạt động của các đơn vị này.
Trường hợp các đơn vị này hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT
thì phải đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT riêng cho các hoạt động này.
dụ 62: Văn phòng Tổng công ty A không trực tiếp sản xuất, kinh doanh, sử dụng kinh
phí do các sở trực thuộc đóng góp để hoạt động nhưng Văn phòng Tổng công ty
cho thuê nhà (văn phòng) phần không sử dụng hết thì Văn phòng Tổng công ty phải hạch
toán, kê khai nộp thuế riêng cho hoạt động cho thuê văn phòng. Thuế GTGT đầu vào của
hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Văn phòng Tổng công ty không được khấu
trừ hay hoàn thuế.
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp
hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông
tư 219/2013 (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ.
► Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua
vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, nhân khác hóa đơn mang tên tổ
chức, cá nhân được ủy quyền
► Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công
ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên
bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là
tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn
góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hóa đơn bao
gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên
hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn.
► Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên
giá trị gia tăng khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được
4
khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu
tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho
sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông
nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản thức ăn cho vật
nuôi khác tiêu thụ trong nước không được khai, khấu trừ tính vào chi phí
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị
gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị
gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng
01 tháng 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế theo
quy định tại Điều 18 Thông số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Thông
26/2015/TT-BTC.
sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển
sang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được tính số thuế giá
trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo
phương pháp khấu trừ thuế chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ khi xác định thu
nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ
mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn
theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông này theo quy định của văn bản quy phạm pháp
luật có hiệu lực trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
► Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường
hợp:
- Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn
GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT
ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);
- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa
chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;
- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa
chỉ, số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ
trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều 14/TT219/2013);
- Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn
khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);
- Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán
hoặc trao đổi.
II. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
5
hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc
chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT
thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ
chức nước ngoài không cách pháp nhân Việt Nam nhân nước ngoài
kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua
vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các
trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần giá trị dưới hai mươi
triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu
đồng theo giá đã thuế GTGT trường hợp sở kinh doanh nhập khẩu hàng
hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu có chứng từ chứng minh việc
chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán. Bên mua không
cần phải đăng hoặc thông báo với quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ
chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng
dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp
luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ
ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) các hình thức thanh toán
khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản ca
bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua
thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp nhân sang tài
khoản bên bán)
► Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh
toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không đủ
điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai
mươi triệu đồng trở lên.
► Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo
giá đã thuế GTGT nếu không chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được
khấu trừ.
►Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ
hai mươi triệu đồng trở lên, s kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch
vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng
hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu
vào. Trường hợp chưa chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm
thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia
tăng đầu vào.
Trường hợp khi thanh toán, sở kinh doanh không chứng từ thanh toán qua ngân
hàng thì cơ sở kinh doanh phải khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ
6
thông tin tài liệu
I. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào ► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất. Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế. Trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển, bơm rót như xăng, dầu…
Mở rộng để xem thêm
×