DANH MỤC TÀI LIỆU
CÂU HỎI ĐỐ VUI NHÂN NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12
CÂU H I Đ VUI NHÂN NGÀY THÀNH L P QUÂN Đ I NHÂN DÂN VI T NAMỎ Ố
22/12
Cu c thi g m có .. ph n ộ ồ
Ph n 1: Tr l i câu h i ả ơ
Ph n 2: Đi tìm chân dung
Ph n 3: Gi i mãầ ả
--
PH N I: Tr l i nhanhả ờ . (Tr c nghi m)ắ ệ
Ph n thi g m 9 câu h c sinh tr l i đúng m i câu đ c 10 đi m ả ờ ượ
Câu 1: Ngày 22/12 đ c ch n là ngày qu c phòng toàn dân t năm nào ?ượ ọ
a/1989 b/1990 c/1991 d/1992
Câu 2: Lúc m i thành l p, Quân đ i nhân dân VN có bao nhiêu chi n s ? ế
a/32 b/33 c/34 d/35
Câu 3: Ngay sau khi thành l p, trongtháng 12 năm 1944, Đ i VNTTGPQ đã hai chi n ộ ế
th ng vang d i, k tên hai chi n th ng y? ế
a/Biên gi i và Vi t b c ệ ắ b/ Biên gi i và Phai Kh tớ ắ
c/Phai Kh t và Nà Ng nắ ầ d/Nà Ng n và Vi t b c ệ ắ
Câu 4: T i khu r ng này đã di n ra l tuyên th thành l p Đ i Vi t Nam tuyên truy n ộ ệ
Gi i phóng quân? ( khu r ng Tr n H ng Đ o ) ầ ư
a/ khu r ng Vi t b c ệ ắ b/Khu r ng Cúc Ph ngừ ươ
c/Khu r ng Tr n H ng Đ o ầ ư d/Khu r ng P c Póừ ắ
Câu 5 : Ai là ng i đ c nh c đ n trong câu nói c a Ch t ch H Chí Minh nói:ườ ượ ế ủ ị “Phó
T ng t l nh quân gi i phóng là cô …. C th gi i ch n c ta có v t ng quân gái nh ư ệ ế ướ ị ướ ư
v y. Th t là v vang cho mi n Nam, cho c dân t c ta”.ậ ậ
a/ Nguy n Th Bìnhễ ị b/Tr n Th Lý.ầ ị
c/ Phan Th Ràng ( Ch S ) ị ứ d/ Nguy n Th Đ nh. ị ị
Câu 5: Ông là ng iườ đ c giao nhi m v là T ng T l nh ượ ư ệ Chi n d ch gi i phóng Sài Gòn ế ị
– Gia Đ nh. Ông là ai ?
a/ Đ i t ng Chu Huy Mânạ ướ b/ Đ i t ng Hoàng Văn Tháiạ ướ
c/ Đ i t ngạ ướ Văn Ti n Dũngếd/ Đ i t ng Võ Nguyên Giápạ ướ
Câu 6: Quân kỳ c a Quân đ i Nhân dân Vi t Nam có gì khác so v i qu c kỳ Vi t Nam? ớ ố
(lá qu c kỳ c a C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ủ ộ có thêm dòng ch "Quy t th ng" ế ắ
màu vàng phía trên bên trái).
a/ thêm dòng ch "Quy t th ng" màu vàng phía trên bên trái. ế ắ
b/ thêm dòng ch "Quy t chi n quy t th ng" màu vàng phía trên bên trái. ế ế ế ắ
c/ thêm dòng ch "Trung v i n c" màu vàng phía trên bên trái. ớ ướ
d/ thêm dòng ch "Trung v i n c hi u v i dân " màu vàng phía trên bên trái. ớ ướ ế
Câu 8: Đó là ng i ph n duy nh t cho đ n th i đi m hi n nay c a Huy n ta đ c t ngườ ụ ữ ế ượ
hai danh hi u cao quý: Anh hùng LLVT và Mà m VN AH. Bà là ai ? ệ ẹ
a/ Tr n Th ầ ị b/Văn Th Th aị ừ c/H Th Thuồ ị d/ Nguy n th Bìnhễ ị
Câu 9: Đêm mùng 4-5-1945, l c l ng vũ trang nhân dân t nh Qu ng Nam đ c thành l p.ự ượ ượ
Tên g i c a đ i lúc đó là gì? ọ ủ
a/ Đ i vũ trang Qu ng Nam . b/ Đ i vũ trang Qu ng Đà.ộ ả
c/ Đ i du kích Vũ Hùng .d/Đ i du kích Qu ng Nam- Đà N ngộ ả
PH N II: Đi tìm chân dung.
Đây là chân dung c a m t v anh hùng LLVTNN ộ ị
Ph n thi g m 6 câu h i,m i m t câu h i liên quan đ n chân dung, các em hãy ỏ ỗ ế
l a ch n và tr l i đ tìm chân dung . ả ờ
- Câu 1( ): M i các em nghe bài hát và cho bi t tên bài hát là gì ? ế (Qu ng Bình quê ta i)ả ơ
- Câu 2( ): Sau chi n th ng Đi n Biên m t ngày, lúc 16 gi 30 phút, ngày 8-5-1954, H iế ắ
ngh này khai m c, hãy cho bi t tên h i ngh ? ế ộ ị (Gi -ne-v v Đông D ngơ ơ ề ươ .)
- Câu 3( ): Tên g i đ u tiên c a Quân đ i nhân dân Vi t Nam?ọ ầ i VNTT GPQ)
- Câu 4( ): Đây là ngôi tr ng ườ đ c thành l p theo s c d c a nhà vua yêu n c Thànhượ ụ ủ ướ
Thái th 8 (23/10/1896), Nhi u th y giáo h c sinh c a tr ng đã tr thành nh ng ủ ườ
nhà lãnh đ o ki t xu t c a Đ ng và Nhà n c? ấ ủ ướ (Qu c h c Hu )ố ọ ế
- Câu 5( ): Đây s c l nh ngày ắ ệ 20 tháng 1 năm 1948, phong t ng cho 11 nhân.ướ
Hãy cho bi t tên s c l nh?ế ắ ệ (S c l nh 110/SL)ắ ệ
- Câu 6( ): Đây m t trong nh ng chi n công chói l i nh t trong l ch s hàng nghìn ế ọ ấ
năm d ng n c và gi n c c a dân t c VN ta, x ng đáng đ c coi nh m t B ch Đ ng, ướ ữ ướ ủ ộ ượ ư
m t Chi Lăng, m t Đ ng Đa c a th k 20. Chi n công nào? ế ỷ ế (Chi n th ng Đi n Biên Phế ắ
năm 1954)
M nh ghép: Chân dung Đ i t ng Nguyên Giáp. Nh ng chi ti t liên quan : ông ạ ướ ế
sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911) Đ i t ngạ ướ đ u tiên c a Quân đ i Nhân dân Vi tộ ệ
Nam, ông quê T nh Qu ng Bình, t ng nh n Huân ch ng H Chí Minh, Huânở ỉ ươ
ch ng Sao vàng . Năm 1954 ông đã làm nên m t Đi n Biên Ph ch n đ ng đ a c uươ ị ầ
Ông đ i t ng đ u tiên c a quân đ i nhân dân Vi t Nam, trong đ t phong t ngạ ướ ướ
đ u tiên theo s c l nh năm 1948. Ông t ng là h c sinh c a tr ng Qu c h c Hu . ắ ệ ườ ế
Cùng đ t th phong ợ ụ Nguy n Bình đ c phong ượ Trung t ngướ , Nguy n S n ơ , Thi tế
Hùng, Chu Văn T n, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hi n Maiế, Văn Ti n Dũngế, Tr n
Đ i Nghĩa, Tr n T Bìnhầ ử đ c phong ượ Thi u t ngế ư.
Ph n 3:
Gi i mã ô s : Ba đ i l n l t ch n ô s hát các ca khúc liên quan, đ i hát đúng và ộ ầ ượ
đ y đ s đ c 20 đi m, đ i hát không đ y đ s đ c 10 đi m đ i hát sai s b ẽ ượ ẽ ượ ẽ ị
tr 10 đi m. Sau khi ba đ i th c hi n xong ph n thi đ i nào gi i đ c ô s s ượ ố ẽ
đ c 10 đi mượ ể
Ô S 22: HÃY HÁT M T CA KHÚCCÓ T NÓI V QUÂN TRANG QUÂN D NG Ừ Ề
C A ANH B Đ I. Ộ Ộ
Ô S 12: HÃY HÁT M T CA KHÚC V ANH B Đ IỘ Ộ
Ô S 20: HÃY HÁT M T CA KHÚC C M TR THÀNH ƯỚ Ơ Ở ANH B Đ IỘ Ộ
thông tin tài liệu
PHẦN I: Trả lời nhanh. (Trắc nghiệm) Phần thi gồm 9 câu học sinh trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm Câu 1: Ngày 22/12 được chọn là ngày quốc phòng toàn dân từ năm nào ? a/1989 b/1990 c/1991 d/1992 Câu 2: Lúc mới thành lập, Quân đội nhân dân VN có bao nhiêu chiến sỹ? a/32 b/33 c/34 d/35 Câu 3: Ngay sau khi thành lập, trongtháng 12 năm 1944, Đội VNTTGPQ đã có hai chiến thắng vang dội, kể tên hai chiến thắng ấy? a/Biên giới và Việt bắc b/ Biên giới và Phai Khắt c/Phai Khắt và Nà Ngần d/Nà Ngần và Việt bắc Câu 4: Tại khu rừng này đã diễn ra lễ tuyên thệ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân? ( khu rừng Trần Hưng Đạo ) a/ khu rừng Việt bắc b/Khu rừng Cúc Phương c/Khu rừng Trần Hưng Đạo d/Khu rừng Pắc Pó Câu 5 : Ai là người được nhắc đến trong câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Phó Tổng tư lệnh quân giải phóng là cô …. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta”. a/ Nguyễn Thị Bình b/Trần Thị Lý. c/ Phan Thị Ràng ( Chị Sứ ) d/ Nguyễn Thị Định. Câu 5: Ông là người được giao nhiệm vụ là Tổng Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Ông là ai ? a/ Đại tướng Chu Huy Mân b/ Đại tướng Hoàng Văn Thái c/ Đại tướng Văn Tiến Dũng d/ Đại tướng Võ Nguyên Giáp Câu 6: Quân kỳ của Quân đội Nhân dân Việt Nam có gì khác so với quốc kỳ Việt Nam? (lá quốc kỳ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có thêm dòng chữ "Quyết thắng" màu vàng ở phía trên bên trái). a/ thêm dòng chữ "Quyết thắng" màu vàng ở phía trên bên trái. b/ thêm dòng chữ "Quyết chiến quyết thắng" màu vàng ở phía trên bên trái. c/ thêm dòng chữ "Trung với nước" màu vàng ở phía trên bên trái. d/ thêm dòng chữ "Trung với nước hiếu với dân " màu vàng ở phía trên bên trái.
Mở rộng để xem thêm
×