DANH MỤC TÀI LIỆU
VÌ SAO DOANH NGHIỆP NÊN TUYỂN ỨNG VIÊN ĐÃ TỪNG TRẢI QUA THẤT BẠI
3 lý do doanh nghi p nên tuy n ng viên đã t ng tr i qua ể ứ
th t b iấ ạ
Andreas Pettersson, giám đ c đi u hành c a Arcules, m t công ty công ngh có tr s t i ở ạ
California cho bi t: "Trong quá trình kh i nghi p, th nghi m, sai sót đôi khi là chi n l c ế ế ượ
duy nh t đ phát tri n. Nhân viên ph i có kh năng áp d ng ph ng pháp lu n đó ngay t ấ ể ươ
đ u. N u không, h s th t b i". ế ọ ẽ
B i vì nh ng r i ro liên ti p x y ra nên ng i tuy n d ng c n đánh giá suy nghĩ c a ng c ế ườ ụ ầ ứ ử
viên v vi c th t b i ngay t quá trình tuy n d ng. Nh ng nhân viên ti m năng là ng i t ng ườ ừ
v t qua nh ng tr ng i trong quá kh .ượ ở ạ
Nh ng đó không ph i là m t th c đo hoàn ch nh v cách h đ i phó v i nh ng sai l m trongư ướ ọ ố
môi tr ng th c t thay vào đó, b n c n tìm hi u sâu h n đ xem ng c viên có th x lý vàườ ế ơ ể ử
h c h i t th t b i t i công ty c a b n hay không. ỏ ừ ạ ạ
Tìm ra nh ng đi u làm ng c viên tr nên khác bi t ứ ử
Trong khi m t s ng i tìm cách đ b n thân th y tho i mái sau nh ng th t b i thì s khác ườ ể ả
l i n m b t c h i h c h i t th t b i. Nh n ra đi u gì t o nên s khác bi t gi a h là chìa ạ ắ ơ ộ ọ ừ ấ ạ
khóa đ tìm ra m t tài năng kh i nghi p tuy t v i. Linda Adams, lãnh đ o c a t p đoàn ủ ậ
Trispective có tr s Denver, Hoa Kỳ đã h c đ c cách đ khám phá ra đ c đi m này khi ở ở ượ
ph ng v n m t ng c viên có tên Steve. ộ ứ
Steve là ng i nhi u tu i h n so v i các ng c viên khác khi n p đ n ng tuy n vào v trí ườ ơ ơ ứ
công vi c không đòi h i kinh nghi m. Adams khám phá ra r ng Steve là ng i có hi u bi t v ườ ế ề
bóng đá. Ông đã ch i trong su t th i gian còn h c đ i h c và tham gia vào đ i NFL (National ơ ạ ọ
Football League) - Gi i Bóng b u d c Qu c gia kho ng 3 năm. Adams vô cùng n t ng v i ấ ượ
Steve b i theo cô cho bi t ông n m trong s 1% ng i ch i bóng tr ng trung h c đ c ế ườ ơ ở ườ ượ
tham gia vào Gi i Bóng b u d c Qu c gia. ầ ụ
Adams nói trong m t email: "Đi u mà tôi th y khác bi t Steve là ông không h s hãi khi ệ ở
theo đu i c m c a mình. Dù bi t mình không th giành đ c gi i th ng cao quý nh ng ổ ướ ơ ế ượ ưở ư
Steve v n đóng góp cho s thành công c a đ i th m chí đi u này ch ng mang l i cho ông ủ ộ
danh ti ng. S c ng hi n c a Steve khi n ông tr nên khác bi t và Adam cho r ng dù ông ế ự ố ế ế
không có kinh nghi m làm vi c nh ng s r t kiên trì n u g p th t b i". ư ẽ ấ ế
Vì v y hãy dành th i gian đ tìm hi u sâu h n v nh ng câu chuy n bên l c a ng c viên. ơ ề ủ ứ
Tr c m i cu c ph ng v n, nên tìm m t thông tin n i b t v quá kh c a ng i đó. Nh ng ướ ộ ỏ ủ ườ
kinh nghi m không nh t thi t ph i liên quan đ n v trí tuy n d ng. Mà đi u quan tr ng là ế ế ị ể ụ
nh n ra đ c "đ ng c " gì khi n h ng tuy n vào công ty c a b n. ư ơ ế ọ ứ
Tìm hi u v r i ro mà ng c viên t ng g p ề ủ
M t đi m khác nhau gi a mô hình c a m t công ty startup so v i công ty l n là cách ti p c n ế ậ
r i ro. Đ i v i nh ng công ty đã tr ng thành, mô hình kinh doanh c a h đã t ng đ i hoàn ố ớ ưở ươ
ch nh và có s n các quy trình đ làm vi c nên không c n ph i th nghi m nh ng th m i. ứ ớ
Còn công ty kh i nghi p ph i không ng ng th nghi m, c i ti n và th c hi n nh ng cách làm ệ ả ế ệ ữ
m i và s n sàng đ i di n v i r i ro g p ph i. ớ ủ
Matt Fleckenstein, giám đ c ti p th c a Nintex chia s trong m t email: i v i tôi, b c ế ị ủ ướ
đ u tiên là đánh giá vai trò c a các ng c viên trong quá kh và xác đ nh li u h có th c s ự ự
n l c trong sáng t o hay không. N u m t ng c viên không có s c u th , tôi th ng đ a raỗ ự ế ộ ứ ườ ư
m t quy t đ nh không thuê ngay l p t c". Thay vì h i ng c viên v th t b i l n nh t thì ế ị ậ ứ ề ấ ạ
hãy tìm hi u v đi u gì khi n h s n sàng ch p nh n r i ro. Quan tr ng h n là bi t đ c h ề ề ế ơ ế ượ
s ph c h i sau th t b i nh th nào. ấ ạ ư ế
Hãy tìm ki m nh ng ng c viên có bi u hi n c a đ o đ c ngh nghi pế ữ ứ ủ ạ
M i ng i c n ph i s n sàng làm nhi u công vi c và vai trò khác nhau cũng nh c n h c ườ ư ầ
nh ng k năng m i. Tuy nhiên, không ph i ai cũng s n lòng đ làm thêm ngoài gi . David ữ ỹ
Royce, nhà sáng l p và ch t ch công ty ki m soát d ch h i Aptive Environmental Los ủ ị
Angeles đã t ng thuê m t giáo viên d y toán làm ng i bán hàng. Ng i đàn ông này không ừ ộ ườ ườ
th thuy t ph c khách hàng nh các nhân viên khác. Tuy nhiên, ông có quy t tâm trong công ế ụ ư ế
vi c.
David Royce k l i: "Ph i th a nh n r ng, ông y đã th hi n năng l c c a mình r t th m ể ạ
h i trong 3 tu n đ u tiên. Tuy nhiên ng i đàn ông này đã dành thêm vài gi sau khi tan làm ầ ầ ườ
m i ngày đ tìm hi u v tài li u đào t o c a công ty. Ông t p trung vào vi c h c h i và đã ạ ủ ệ ọ ỏ
đ t đ c m c tiêu c a mình.ạ ượ
Vào cu i năm đ u tiên, ông l t top 5 % đ i di n bán hàng xu t s c c a công ty". Đi u này cho ấ ắ
th y r ng, không nên t p trung vào nh ng gì ng c viên li t kê trong h s mà hãy tìm hi u ồ ơ
đi u gì mà h đang tìm ki m và mu n h c h i. Bi t v nh c đi m c a ng i này và h i ế ế ề ượ ườ
r ng li u h có s n sàng đ kh c ph c chúng hay không. ể ắ
thông tin tài liệu
Andreas Pettersson, giám đốc điều hành của Arcules, một công ty công nghệ có trụ sở tại California cho biết: "Trong quá trình khởi nghiệp, thử nghiệm, sai sót đôi khi là chiến lược duy nhất để phát triển. Nhân viên phải có khả năng áp dụng phương pháp luận đó ngay từ đầu. Nếu không, họ sẽ thất bại". Bởi vì những rủi ro liên tiếp xảy ra nên người tuyển dụng cần đánh giá suy nghĩ của ứng cử viên về việc thất bại ngay từ quá trình tuyển dụng. Những nhân viên tiềm năng là người từng vượt qua những trở ngại trong quá khứ. Nhưng đó không phải là một thước đo hoàn chỉnh về cách họ đối phó với những sai lầm trong môi trường thực tế thay vào đó, bạn cần tìm hiểu sâu hơn để xem ứng cử viên có thể xử lý và học hỏi từ thất bại tại công ty của bạn hay không.
Mở rộng để xem thêm
×