DANH MỤC TÀI LIỆU
TOEFL Junior - dành cho học sinh trung học cơ sở
Bài thi giúp đánh giá trình đ ti ng Anh c a h c sinh m t cách toàn di n không phộ ế
thu c b t kỳ giáo trình ôn luy n nào.ộ ấ
Tr i qua 3 năm t ch c v i g n 100.000 thí sinh đăng ký tham d , TOEFL Junior d n tr thành ớ ầ
m t bài thi đ nh kỳ h u ích đ c t ch c hàng năm dành riêng cho các em h c sinh trung h c ượ ổ
c s . TOEFL Junior bài thi n m trong h th ng "Gia đình TOEFL", đánh giá năng l c ti ngơ ở ế
Anh c a h c sinh xuyên su t t c p ti u h c đ n cao h c. H th ng bài thi g m TOEFL ừ ấ ế
Primary (dành cho h c sinh ti u h c), TOEFL Junior (dành cho h c sinh trung h c c s ), ơ ở
TOEFL iBT (dành cho h c sinh trung h c ph thông, đ i h c đ nh h ng du h c), TOEFL ạ ọ ướ
ITP (dành cho h c sinh trung h c ph thông đ xét t t nghi p ho c c nhân chuy n ti p h c ặ ử ế
cao h c trong ngoài n c). TOEFL Junior bài thi ti ng Anh cho h c sinh trung h c c s ướ ế ơ ở
t i Vi t Nam, giúp đánh giá h c sinh m t cách toàn di n không ph thu c b t kỳ giáo trình ộ ấ
ôn luy n nào.
Thí sinh tham d vòng m t TOEFL Junior 2015 - 2016 t i Hà N i. ạ ộ
TOEFL Junior đ c B Giáo d c Đào t o công nh n tiêu chu n v năng l c ngo i ngượ ẩ ề
đ u vào c a h c sinh THCS và THPT (t i công văn s 2653, B Giáo d c và Đào t o - GDTrH ủ ọ
ngày 23/5 v h ng d n tri n khai d y h c ti ng Anh c p trung h c c s trung h c ph ướ ế ơ ở
thông). D a trên k t qu TOEFL Junior, ph huynh cũng có th đánh giá đ c trình đ c a con ế ượ ộ ủ
em mình theo khung tham chi u năng l c ngo i ng c a châu Âu (CEFR) khung năng l cế ữ ủ
ngo i ng 6 b c dùng cho Vi t Nam v i b ng quy đ i bên d i. ớ ả ướ
KNLNNVN CEFR
TOEFL Primary TOEFL
Junior
Chu n đ u ra theo quy đ nh c aẩ ầ
Th t ng chính phủ ướ
C p đ 1ấ ộ C p đ 2ấ ộ