DANH MỤC TÀI LIỆU
SINH HỌC : SINH SẢN NỮ
C QUAN SINH D C NƠ Ụ Ữ
I. M c tiêu:
1. Ki n th c:ế Khi h c xong bài này, HS ph i:ọ ả
+ K tên xác đ nh đ c trên tranh các b ph n trong c quan sinh ượ ộ ậ ơ
d c n .ụ ữ
+ Nêu đ c ch c năng c b n c a c quan sinh d c n .ượ ơ ả ơ
+ Nêu đ c đi m đ c bi t c a chúng.ượ ệ ủ
2. Kĩ năng: Có kĩ năng quan sát hình, nh n bi t ki n th c. ế ế
3. Thái đ : Có nh n th c đúng đ n v c quan sinh d c c a c th . ơ ụ ủ ơ
II. Đ dùng d y h c: ạ ọ
1. Giáo viên: H.61.1 - 2.
2.H c sinh: Đ c tr c bài nhà, k b ng 60. ướ ẻ ả
III. Ho t đ ng d y - h c.ạ ộ
1. n đ nh t ch c, ki m tra sĩ s : ổ ứ
2. Ki m tra bài cũ:
* Câu 1: Trình bày c u t o ch c năng các c quan c a c quan sinhấ ạ ơ ơ
d c nam?
* Đ t v n đ : C quan sinh d c n ch c năng đ c bi t, đó mangơ ụ ữ
thai và sinh s n. V y c quan sinh d c n c u t o phù h p v i ch c ơ ấ ạ
năng nh th nào? ư ế Chúng ta cùng tìm hi u bài hôm nay.
3.Bài m i:
Ho t đ ng c a GV và HS Ghi b ng
- GV yêu c u HS quan sát H 61.1 SGK
ghi nh ki n th c.ớ ế
HS t quan sát H 61.1 SGK ghi nh ki n ớ ế
th c.
- Yêu c u HS th o lu n, tr l i câu h i: ả ờ
? C quan sinh d c n g m nh ng b ph nơ ữ ồ
nào? Ch c năng c a t ng b ph n là gì? ủ ừ
- 1 HS tr l i, các HS khác nh n xét, bả ờ
sung.
- Yêu c u HS hoàn thành bài t p vào phi u ậ ế
h c t p.ọ ậ
- HS ho t đ ng nhóm hoàn thành bài t pạ ộ
đi n t .ề ừ
- Trao đ i phi u gi a các nhóm, so sánh v i ế ữ
đáp án.
I. Các b ph n c a c quan sinh ủ ơ
d c nụ ữ
C quan sinh d c n g m:ơ ữ ồ
- Bu ng tr ng: N i s n sinh tr ng. ơ ả
- ng d n tr ng: Thu và d n tr ng. ẫ ứ ẫ ứ
- T cung: Đón nh n nuôi d ng ậ ưỡ
tr ng đã th tinh.ứ ụ
- Âm đ o: Thông v i t cung. ớ ử
- Tuy n ti n đình: Ti t d ch.ế ế ị
- GV gi ng thêm v v trí c a t cung ề ị
bu ng tr ng liên quan đ n m t s b nh ế ố ệ
n và giáo d c ý th c gi gìn v sinh. ứ ữ
- GV nêu v n đ :ấ ề
? Tr ng đ c sinh ra b t đ u t khi nào? ượ ắ ầ ừ
? Tr ng sinh ra t đâu và nh th nào? ư ế
? Tr ng đ c đi m v c u t o ho t ề ấ
đ ng?
- HS t nghiên c u SGK, quan sát H 61.2;ự ứ
58.3, th o lu n nhóm th ng nh t câu trả ậ
l i.
- HS ho t đ ng cá nhân tr l i. ả ờ
- GV gi ng thêm v quá trình gi m phânả ề
hình thành tr ng (t ng t s hình thành ươ ự ở
tinh trùng).
? T i sao tr ng di chuy n đ c trong ng ể ượ
d n tr ng?ẫ ứ
(do hoocmon LH và FSH kích thích cho ho t
đ ng nhu đ ng c a vòi tr ng giúp cho quá ộ ủ
trình tr ng di chuy n trong ng d n tr ng) ẫ ứ
? T i sao tr ng ch có 1 lo i mang X? ứ ỉ
(Tr ng tr ng thành ch mang b nhi m ưở ộ ễ
s c th đ n b i trong đó chí có NST lo i X) ể ơ
II. Bu ng tr ng và tr ngồ ứ
- Tr ng đ c sinh ra bu ng tr ng ượ ở ồ
b t đ u t tu i d y thì. Đây d uắ ầ ừ ổ
hi u quan tr ng c a tu i d y thì ổ ậ
chính th c đã kh năng sinhứ ả
con.
- Tr ng sinh ra t các noãn nguyênứ ừ
bào (t bào g c) trong bu ng tr ngế ồ ứ
đ n khi tr ng tr ng thành tr i quaế ứ ưở
phân chia gi m nhi m (b NST gi m ễ ộ
đi m t n a).ộ ử
- Tr ng l n h n tinh trùng, ch a ớ ơ
nhi u ch t dinh d ng, không diề ấ ưỡ
chuy n đ c.ể ượ
- Tr ng có 1 lo i mang X.ứ ạ
- Tr ng s ng đ c 2 - 3 ngày chứ ố ượ
kh năng th tinh trong vòng 1ả ụ
ngày n u g p đ c tinh trùng.ế ặ ượ
4/ Luy n t p, c ng c : 4’
- GV cho HS làm bài t p b ng 61 (Tr 192) b ng phi u bài t p đã in s n.ậ ả ế
Đáp án: a- ng d n n c ti u ẫ ướ ể b- Tuy n ti n đìnhế ề
c- ng d n tr ng ẫ ứ d- S r ng tr ngự ụ
e- Ph u ng d n tr ngễ ố g- T cung
h- Th vàng, hành kinh, kinh nguy t.ể ệ
5/ H ng d n HS t h c nhà: 1’ướ ọ ở
- H c bài và tr l i các câu h i SGK, h c theo b ng 61. ả ờ
- Đ c m c “Em có bi t” trang 192.ọ ụ ế
- Đ c tr c bài m i, phân bi t th tinh và th thai.ọ ướ ệ ụ
thông tin tài liệu
SINH HỌC : SINH SẢN NỮ Các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ Cơ quan sinh dục nữ gồm: - Buồng trứng: Nơi sản sinh trứng. - Ống dẫn trứng: Thu và dẫn trứng. - Tử cung: Đón nhận và nuôi dưỡng trứng đã thụ tinh. - Âm đạo: Thông với tử cung. - Tuyến tiền đình: Tiết dịch.
Mở rộng để xem thêm
×