DANH MỤC TÀI LIỆU
Phương pháp đánh giá Chất lượg tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thương mại
Ph ng pháp đánh giá Ch t l g tín d ng trung dài h n c a ngân hàng th ng ươ ấ ượ ươ
m i
Khái ni m
Trong đi u ki n hi n nay khi n c ta đang trong quá trình h i nh p v i n n kinh t th ướ ớ ề ế ị
tr ng thì s c nh tranh gi a các doanh nghi p này càng m nh m , các doanh nghi pườ ự ạ
mu n t n t i phát tri n thì ph i khong ng ng ng cao v th c a mình trên thố ồ ạ ị ế
tr ng. Mu n v y các doanh nghi p không nâng cao ch t l ng s n ph m, giá c phùườ ấ ượ
h p. Trong đó ch t l ng chi m v trí quan tr ng hàng đ u quy t đ nh đ n s thành ấ ượ ế ế ế
b i c a doanh nghi p. Đ c bi t đ i v i các NHTM. Khi đây doanh nghi p đ cạ ủ
bi t ho t đ ng kinh doanh trên kĩnh v c ti n t . ạ ộ ề ệ
Ch t l ng nói chung có th đ c hi u là m c đ phù h p c a s n ph m đ i v i yêu ượ ể ượ ư
c u c a ng i tiêu dùng hay t p h p tính ch t c a s n ph m, ch a đ ng m c đầ ủ ườ ứ ự ứ ộ
thích ng c ađ tho mãn nhu c u nh t đ nh theo công d ng c a nó v i nh ng chi ấ ị
phí xã h i c n thi t.ộ ầ ế
Qua đây chúng ta th hi u ch t l ng tín d ng ngân hàng s đáp ng m t cách ấ ượ
t t nh t yêu c u c a khách hàng( ng i g i ti n ng i vay ti n) trong quan h tín ườ ử ườ
d ng, đ m b o an toàn trong vi c thu h i v n thông qua s phát huy hi u qu c a ả ủ
ph ng án đ c hình thành b ng đ ng ti n vay hay h n ch th p nh t r i ro v đ ngươ ượ ế ề ồ
v n, tăng l i nhu n c a ngân hàng, phù h p và ph c v s phát tri n kinh t xã h i. ụ ự ế
Tín d ng trung dài h n đ c đánh giá là có ch t l ng khi: ượ ấ ượ
- M c tiêu đ u t phù h p v i chi n l c phát tri n c a n n kinh t , c a h i, phù ư ế ượ ế ủ
h p v i xu h ng c a th tr ng. ướ ị ườ
- bi n pháp phòng ng a, x r i ro phù h p v i tính ch t pháp c a t ng hình ủ ừ
th c tín d ng.ứ ụ
- tính đ c hi u qu kinh t tr c ti p các căn c đ tính toán d a trên thông tinượ ế ế ứ ể
đáng tin c y.
- Th t c cho vay, đ u t ch t ch v m t pháp lý.ủ ụ ư
- Trong quá trình cho vay, doanh nghi p v n khai thác t t tài s n, tr n ngân hàng ả ợ
đúng l ch trình c v n g c và lãi. ả ố
- Doanh nghi p đ c đ u t có kinh nghi m s n xu t, có kh năng c nh tranh cao. ượ ầ ư
Ch tiêu đánh giá ch t l ng tín d ng trung dài h n. ấ ượ
Ch tiêu đ nh tínhỉ ị
Tín d ng m t trong nh ng ho t đ ng mang l i thu nh p ch y u cho các NHTM, ủ ế
song không ph i t t c các NHTM đ u th c hi n t t ho t đ ng này. M t s ngân hàngả ấ
g p khó khăn trong vi c không th tìm đ c d án thích h p cho vay ho c g p khó ượ ự ặ ặ
khăn trong vi c huy đ ng v n. v y vi c xem xét ch t l ng hi u qu tín d ng ấ ượ
trung dài h n là h t s c c n thi t, nó giúp ngân hàng có th đánh giá l i ho t đ ng cho ế ứ ế
1
vay c a mình t đó đ a ra các gi i pháp nh m kh c ph c nh ng t n t i, thi u sót ư ồ ạ ế
đ y m nh h n n a ho t đ ng cho vay. ơ ạ ộ
Đ đánh giá ch t l ng tín d ng trung dài h n, đ ng trên giác đ là m t nhà ngân hàng ấ ượ
chúng ta ph i xem xét c nh ng ch tiêu v m t đ nh tính m t đ nh l ng. V m t ề ặ ị ặ ị ượ ề ặ
đ nh tính, các ch tiêu đ c th hi n qua m t s khía c nh sau. ượ ộ ố
- Ch t l ng tín d ng đ c th hi n thông qua kh năng đáp ng t t nhu c u c aấ ượ ượ
khách hàng, th t c đ n gi n, thu n ti n, cung c p v n nhanh chóng, k p th i, an toàn,ủ ụ ơ
kỳ h n và ph ng th c thanh toán phù h p v i chu kỳ kinh doanh c a khách hàng. ươ ợ ớ
- Nh ng ngân hàng có l ch s ho t đ ng lâu đ i, c s v t ch t trang thi t b t t, đ ng ơ ế ị ố
th i ngân hàng tham gia vào nhi u hình th c huy đ ng v n, đa d ng hoá không ộ ố
ng ng ng d ng các d ch v ngân hàng m i. Ngân hàng t ng ngu n v n huy đ ngừ ứ ồ ố
l n, n đ nh có l ng khách hàng vay đông đ o ch ng t ngân hàng có uy tín.ớ ổ ượ
- Ngoài ra ch t l ng tín d ng còn đ c xem xét thông qua tình hình ho t đ ng s nấ ượ ượ
xu t kinh doanh c a ngân hàng, tình hình khai thác ti m năng c a ngân hàng trên đ a ề ủ
bàn ho t đ ng.ạ ộ
Ch tiêu đ nh l ng. ị ượ
Ch tiêu đ nh l ng g m m t s ch tiêu c b n nh ư ơ ả ư
- Ch tiêu v d n ề ư ợ
T ng d n tín d ng ngân hàng bao g m: D n v n ng n h n, d n v n trung dài ư ợ ư ợ ố ư ợ ố
h n, v n góp đ ng i tr . Ch tiêu d n này đ c tính b ng s tuy t đ i, ph n ư ợ ượ
ánh doanh s cho vay c a ngân hàng trong m t th i kỳ nh t đ nh th ng m t năm. ấ ị ườ
T ng d n cao ch ng t ngân hàng cho vay đ c nhi u, uy tín c a ngân hàng t ng ư ợ ượ ươ
đ i t t, có kh năng thu hút khách hàng. Ng c l i, khi t ng d n th p ch ng t ngân ượ ư ợ
hàng không kh năng m r ng phát tri n cho vay, t đó th th y r ng uy tín ở ộ
c a ngân hàng ch a cao, ch a kh năng thu hút khách hàng, kh năng ti p th m, ư ư ế ị
nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a c ngân hàng. Tuy nhiên chúng ta không th ư ế ạ ộ
ch d a vào riêng m t ch tiêu này đ đánh giá, Tuỳ t ng th i đi m ch tiêu này sỉ ự
ph n ánh nh ng th c tr ng khác nhau. Do đó khi đánh giá chúng ta ph i đ t vào m i ả ặ
quan h v i ngu n v n đi u ki n kinh doanh c th , c a khách hàng và ngân hàng.ệ ớ
Ch tiêu này ph n ánh t tr ng d n tín d ng trung dài h n trên t ng d n tín d ng ư ợ ụ ư ợ ụ
c a ngân hàng. Qua ch tiêu này chúng ta có th so sánh đ c quy mô c a tín d ng ượ ủ ụ
trung dài h n so v i tín d ng ng n h n c a ngâng hàng. T l d n này càng cao ỷ ệ ư
ch ng t ngân hàng này có quy mô tín d ng trung dài h n đáp ng đ c nhu c u c a ượ ầ ủ
khách hàng cũng nh c a n n kinh t . Tuỳ t ng ngân hàng c th và tuỳ t ng th i ư ủ ế
2
đi n mà ngân hàng mong mu n l này cao s đem l i cho ngân hàng thu nh p cao do ố ệ
lãi su t tín d ng trung dài h n cao song r i ro đ i v i ngân hàng cũng cao. ố ớ
-Vòng quay v n tín d ngố ụ
Ngân hàng thu n theo k ho ch tho thu n trong h p đòng tín d ng. Sau đó l i ti n ế ạ ế
hành cho vay d án m i. Vòng quay tín d ng nh h n ho c b ng chu kỳ s n xu t kinh ỏ ơ
doanh ch ng t khách hàng hoàn tr n vay đúng h n, nghĩa ch t l ng tín d ng ả ợ ượ
t t ng c l i ngân hàng ph i gia h n n th chuy n n quá h n, đ a tìa s o ượ ạ ư
có không sinh l i tăng, ph n nh ch t l ng tín d ng y u. ả ả ượ ế
Tuy nhiên chúng ta không ch th d a vào m t ch tiêu vòng quay v n tín d ng trung ể ự
dài h n th ng dùng đ đ u t vào tài s n c đ nh, đ i m i công ngh do v y th i ườ ể ầ ư ố ị
gian thu h i v n lâu:ồ ố
-H s s d ng v nệ ố ử
H s s d ng v n cho bi t kh năng s d ng ngu n v n trung dài h n huy đ ng ố ử ế
đ c đ cho vay trung dài h n là cao hay th p.ượ ể
-Ch tiên v n quá h n ề ợ
3
T l n quá h n xem xét giá tr các kho n n quá h n trung dài h n trong t ng d nỷ ệ ư
trung dài h n, còn t l n khó đòi xem xét đ n giá tr các kho n n trung dài h n khó ỷ ệ ế
đòi trong n quá h n. Các ch tiêu trên nh ng ch tiêu quan tr ng khi đánh giá ch t ữ ỉ
l ng tín d ng trung dài h n. T l n quá h n trung dài h n cao bi u hi n ch tượ ỷ ệ
l ng tín d ng c a ngân hàng th p, r i ro cao vì s l ng l n n không đ c hoàn trượ ượ ợ ượ ả
đúng h n, nh h ng đ n kh năng thanh toán c a ngân hàng. Do v y không ph d ưở ế ả ư
n tín d ng trung dài h n càng cao thì càng t t b i đi u đó còn ph i ph thu c nhi u ố ở
y u t khác nh vi c qu n lý và ch t l ng các kho n tín d ng đó.ế ư ấ ượ
-Ch tiêu v l i nhu n ề ợ
Ch tiêu
này ph ánh kh năng sinh l i c a tín d ng trung dài h n. Nó cho bi t m t đ ng d n ế ư ợ
tín d ng trung dài h n mang l i bao nhiêu đ ng l nhu n. B t kì m t kho n tín d ng ồ ợ
nào cũng s không th đ c đánh giá là có ch t l ng cao n u không đem l i l i ể ượ ượ ế
nhu n th c t cho ngân hàng. T l này càng cao ch c t ch t l ng tín d ng trung dài ự ế ứ ỏ ượ
h n t i ngân hàng càng t t, mang l i l i nhuân cao cho c ngân hàng. M i m t ngân ạ ợ
hàng có m t cách đánh giá v ch tiêu này khác nhau song h u nh không có m t con ề ỉ ư
s chính xác c th nào đ làm căn c đ a ra so sánh, mà các ngân hàng d a vào ch ứ ư
4
tiêu này c a t ng d án c th c a t ng năm đ đánh giá ch t l ng tín d ng trung ủ ừ ủ ừ ượ
dài h n c a ngân hàng mình.ạ ủ
5
thông tin tài liệu
Phương pháp đánh giá Chất lượg tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thương mại Khái niệm Trong điều kiện hiện nay khi nước ta đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp này càng mạnh mẽ, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải khong ngừng nâng cao vị thế của mình trên thị trường. Muốn vậy các doanh nghiệp không nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả phù hợp. Trong đó chất lượng chiếm vị trí quan trọng hàng đầu quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với các NHTM. Khi đây là doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh trên kĩnh vực tiền tệ.
Mở rộng để xem thêm
×