DANH MỤC TÀI LIỆU
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
CHUYÊN ĐỀ: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
PHẦN I – KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. Khái quát về hô hấp ở thực vật
1. Hô hấp ở thực vật là gì ?
 !"#$%&'#()*
+ "#, "-*.!/0110)23.(45
6(78#9':&
:;<
/=>10=?=01@=/01?=10?A
?/; <'B(; CD5)
,E .;  ;F"GH. 4I;  $
) $$.E&
?J# <J# GK7
2. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật
L M<N.(,O,I9':##I5$%!
"#);&P56.(,O,IG,*G
Q*#.KRS4&$.T4 CG#
B#;&
II. Con đường hô hấp ở thực vật
1. Phân giải kị khí
UDBG<
?V. #E*B"-W #IB*4#O#F#
3*DBG!#H&
X24<
?U3*<Y*.X#S#! HZH. #"[&
?YC4RZB(#H*+[<U3**.B-B7ZI#$.T4
MD<\R) H [&
 /=>10=®1C?1/01?19':?NG
/=>10=®1 H?19':?NG
2. Phân giải hiếu khí
!B7Z(#H*+[H. R# #I<U3*)/R
]G<
?//R,E #D &^(#H) H_"#
&'I* H( R#/R"-#H###
?/]DRR#,E 4#& _ H#
/RD!]DRR#!#HI# O&
P5*+#S# *.!B7.( `a9':G&
/=>10=?=01?=10®=/01?>110?Z`=`a[9':?NG&
III. Hô hấp sáng
$<YQ01.(/01#$&
/!H./`)#DBG35$ #Z/01IBG)01
7bD[O$ 4  " "# <')QI)RHH4&
$(F4<V.23O )BI#9':)C #
D$.T4 Z`cdecf[gh/6I!(.O$*
2&
IV. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường
1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
A 7b)I#i;)#HCG#
jII###I5$%#((
4 # Z$k%)RS4)/0 1&&&[)
I# 10)/01CG# &&&
2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường
NO<NO6#)4O4.435&
NG5<^G5)35R#!OI4#I5$%
 !"#lM"3&
0H</(014O(!B7&!B7.4".##*.
##CG.( /0110)7bD;$#
O*.B-B7gh/6".#G43*%&
4/01</01$.T4 !/017IZhmcf[$nK
!@$+,Q/01#".#.$.Z6W[&
PHẦN II – LUYỆN TẬP
/*><*H o
(Học sinh tìm hiểu kiến thức cơ bản)
/*1<p*"G3*)/R)]DG+"q
D#!r$ <
U4*"G U3* //R /]DG
+
L-7 '!"# /D P#
NCG XS; H N9s)t9s1
u.T4 H
9':
/01)N9s1)t9s)
9': /01)109':
N 19': 19': `m9':
PHẦN III- CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
/*><A3*#*.*+#S;
9&! H9:X,E !"#&J&! HH,E !"#&
/&! H,E & s&I# H &
/*1<Ni!%#$ *6!#I.464o
Zv['4O&Zvv[NG5_`c#/dmc#/&
Zvvv[N25#H,O>cf&ZvL[N25#HB#.>ef&
ZL['25/01&ZLv['3!$&
:;W
9&Zv[)Zvv[)ZvL[&J&Zv[)Zvv[)Z`[&/&Zv[)Zvv[)ZL[&s&Zv[)Zvv[)ZLv[&
/*`<'#$)RS4 "#H S RS4#HR S #H( \s:
!/01H. B!!6"# 
9&QI@@R#HH#4&J&@QI@R#HH#4&
/&QI@R#HH#4@&s&@R#HH#4@QI&
/*m<AQ01.(/01#$
9&$&J&*.!B7&/&*.B-B7&s&3*&
/*e<N;,E 4I
9&*&J&&/&E&s&.&
/*=<'#)45,O,IG.( 
q44Q7
9&I##.K ;&J& 4 #*&
/&$+ i iI !"#&s&Wi;&
/*w<A#$ *I# Do
9&YC4R&J&U3*&/&B-B7&s&!B7&
/*a<X #I##C4R!B7o
9&/]DRR#&J&//R&/&U3*&s&YC4R&
/*x</64#".#.$.$.T4;
".#.4o
9&' #I$.&
J&'#I$.&
/&X.4%#I$.&
s&X.4% $.&
/*>c<^HyD!B7C4R)"#$ *BWo
9&u.T4%z !B7/0110M C4RR
#F H &
J&'#!B7(]RR#MC4RB&
/&G. !B7 #;Z`=`a9':[$#OC4RZ19':[&
s&!B7H. !"#MC4RH. &
/*>><
9&QB701.B7/01&
J&*$+,Q01/01*.,,{q4.(&
/&#H( i;/0110)23.(6!
##I5$%&
s&*$+,Q016!#!"#23.(/01&
/*>1<A5"#H. I"# # !o
9&YQI&J&'&/&YI&s&\"#H#4&
/*>`<'#) #I3*(F4<
9&^-B7H. #&J&!B7H. #&
/&^-B7H. #!"#&s&!B7H. #!"#&
/*>m<|;)#I!"##$ *(K O$%Oo
9&'!"#)!"#&
J&'!"#(E)!"#)!"#!&
/&'!"#}$)!"#)!"#!&
s&'!"#}$)!"#(E)!"#!&
/*>e<|!"#M#)$%#!"#D;$#O!"#B<
9&|!"#M#)OK #C$O&
J&|!"#M#)2( 4I)6D&
/&|!"#M#)2( !C*.H. 4I&
s&|!"#M#)K DC%B#HWRS4*.
#I54I;&
/*>=<U".#.I(%)6i5T4 I4K
9&>`>=f&J&>=>af&/&>a1cf&s&1c11f&
/*>w<'#3*H. *o
9&/D &J&'!"#&
/&P# &s&4# &
/*>a</6".#.$.)T4) .G5
9&G5$nK!&
J&G5) #I4,_I&
/&G5)BTB#I5&
s&G5)3$n( "5,i&
/*>x<'#)45,O,IG.( 
q44Q7
9& 4 #*&
J&$+ i iI !"#&
/&I##.K ;&
s&Wi;&
/*1c<'H. B-B7B43
9&!/01&J&_ /01&/&!01&s&!;&
thông tin tài liệu
I. Khái quát về hô hấp ở thực vật 1. Hô hấp ở thực vật là gì ? - Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống. Trong đó, các phân tử cacbohidrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP. - Phương trình tổng quát : C6H12O6 +6O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Q + Cơ quan hô hấp: Thực vật không có cơ quan chuyên trách về hô hấp như động vật, hô hấp diễn ra ở tất cả các cơ quan của cơ thể đặc biệt xảy ra mạnh ở các cơ quan đang sinh trưởng, đang sinh sản và ở rễ. + Bào quan hô hấp: Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là ty thể 2. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật - Vai trò: Năng lượng giải phóng dưới dạng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào, cơ thể. Một phần năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt để duy trì thân nhiệt thụân lợi cho các phản ứng enzim. Hình thành các sản phẩm trung gian là nguyên liệu cho các quá trình tổng hợp các chất khác trong cơ thể.
Mở rộng để xem thêm
×